Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony obce

Vyhlášky, zákony obce

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 148/1998 Sb. O utajovaných skutečnostech
zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1/2006 - Stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstaňování komunálních    odpadů a nakládání se stavebmím odpadem na území obce Svojek

25.09.2006

OZV č. 3/2006 - Kterou se vydává požární řád 25.09.2006
OZV č. 7/2006 - O zabezpečení místních záležitostí veřej. pořádku a čistoty obce při chovu a držení psů 25.09.2006
OZV č. 2/2011 - O místním poplatku ze psů 01.04.2011
OZV č. 5/2011 - O místním poplatku ze vstupného  01.04.2011
OZV č. 9/2011 - O místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2012
OZV č. 10/2011 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2012

OZV č. 12/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,. přepravy, třídění,   využívání  a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013