Lesní půda

Lesy v zájmovém území netvoří rozsáhlé komplexy, častější jsou pásy, ostrůvky lesních porostů uprostřed zemědělské půdy. Častěji se nacházejí na prudkých svazích, ale vyskytují se i na pastvinách. Převážně se jedná o SM monokultury.

Do počátku 13.století byla oblast součástí pohraničního hvozdu zasahujícího od Krkonoš hluboko do vnitrozemí. Během 12.-14.století dochází ke kolonizaci území, vznikají nové vesnice. Území často mění majitele, v počátku 17.století se stává majitelem Albrecht z Valdštejna. V té době vidíme první snahy o úmyslné hospodaření v lesích (1629 zákaz toulavé seče). Po smrti Valdštejna je majetek konfiskován a rozprodán (Teifenbachové, Šternberkové).

Velká část území se stává majetkem Trautmannsddorfského panství Kumburk (od roku 1709). Tato situace trvá až do 1.pozemkové reformy a dále do roku 1935.

V lesích se od konce 18.století uplatňuje umělá obnova, dochází ke vzniku SM monokultur, do této doby spadají počátky hospodářské úpravy lesů, dochází také k dovozům cizího osiva zaalpského původu. Velký vliv na stav lesů měla mnišková kalamita v letech 1921-1926, která poškodila minimálně 1/3 lesů.

V současné době po restitucích spravují lesy v jižní části Lesy České republiky, Lesní správa Hořice, revír Kumburk, severní část spravuje lesní závod Harrachov, lesní správy Bozkov a Jilemnice.

U zemědělské půdy, která činí přibližně 75% rozlohy území, připadá více než 1/2 plochy na louky, pastviny a dále víceleté pícniny, tedy plochy hodnocené ve stupni (2) 3 ekologické stability - středně ekologicky stabilní. Ve stupni 2 - ekologicky málo stabilní se nachází přibližně 15% zemědělské půdy. Pole hodnocená jako ekologicky velmi málo stabilní (stupeň 1), představují 35% zemědělské půdy.

Rozloha polí v oblasti je přibližně střední, největší lán má výměru okolo 30 ha. Ke zmenšování výměr v současnosti dochází s navracením majetku v restitucích, družstvo již vydalo 250 ha půdy. Na takto vrácených majetcích se uplatňuje hospodaření v malých plodinách a velká pestrost pěstovaných druhů zemědělských plodin, vznikají nové meze, interakční prvky, ekologická stabilita se zlepšuje. Podobný vývoj lze očekávat snížení pěstování zemědělských plodin vyžadujících lepší půdy (horské zemědělství nebude moci konkurovat levněji vypěstovaným produktům z lepších oblastí), rozšířených ploch luk, pícnin a dále pěstování netradičních plodin (např. léčivé byliny, pohanka apod.). Lze očekávat další zvýšení stupně ekologické stability v oblasti.

Lesy v oblasti jsou hodnoceny převážně ve stupni stability 3 - ekologicky středně stabilní (95%). Lesy oblasti jsou převážně monokulturami SM, s malou příměsí MD, BO a listnáčů.
Stupeň stability 4. - velmi stabilní a stupeň 5. - nejstabilnější jsou dohromady zastoupeny 5% rozlohy lesů. Jsou vázány převážně na prudké svahy a strže podél vodotečí, ojediněle se vyskytují v mlazinách. Ve stupni 4 je v dřevinné skladbě zastoupen SM s větší příměsí listnáčů (do 70%), ve stupni 5 je dřevinná skladba minimálně ze 70% přirozená.

Celkově lze území hodnotit z hlediska ekologické stability jako značně stabilní. Pole jsou o rozloze v rozmezí 10 - 20 ha, jsou ale vázána převážně na ploché hřbety, prudší svahy jsou zatravněny nebo se zde nacházejí lesy. Lesy jsou rovnoměrně roztroušeny po ploše, netvoří rozsáhlé komplexy, časté jsou lesíky v polích a lukách. Interakčních prvků je velké množství a lze očekávat ještě jeho zvětšení v důsledku restitucí. Kostra ekologické stability je dostačující, biocentra jsou vázána převážně na lesní porosty, jejichž stabilita je ve stupni 3, v budoucnu by mělo dojít při obnovách ke zvýšení zastoupení listnáčů.

Biokoridory jsou vedeny převážně po lukách a mezích a jsou vesměs funkční.

Ekologická rovnováha v oblasti je minimálně narušena. Pole, na kterých v minulosti docházelo k erozi se podařilo zatravnit. Snížila se také výměra nejrozsáhlejších lánů. Na snížení ekologické stability se lokálně podílejí hnojiště.

Lesy v oblasti netrpí výrazným poškozeným imisemi (1.stupeň - poškození mírné), není zde ani loupání zvěří, větrné či sněhové kalamity.

zapati[1].gif