Zemědělství

Agrodružstvo vlastníků - ADV Libštát se nemalou měrou podílí na zaměstnanosti občanů obce. Hlavní podnikatelskou činností je živočišná a rostlinná výroba, doprava a provoz jatek v Bělé. ADV se potýká s nedostatkem pracovních sil, hlavně v období pracovních špiček, z důvodů podprůměrných příjmů.

V současné době byla provedena modernizace kravínu na boxové ustájení s novou dojírnou v areálu ŽV ve Svojku. Vzhledem k nízké rentabilitě v RV a ŽV počítá ADV se zakoupením čtvrtého kamiónu na dopravu do zahraničí. Jatka v Bělé napomáhají ADV nemalou měrou k vylepšení celkové finanční situace v zemědělství. V části Tample je provozovna na výkrm prasat (600 ks ročně) a drůbežárna na výkrm 60 000 ks drůbežích brojlerů ročně.

Obec má s ADV velice dobré vztahy, protože ADV pro obec zajišťuje mnohé služby, jak na úseku dopravy a přepravy osob, tak i v oblasti kulturní a společenské.

Nově rekonstruovaný areál ŽV pro ustájení 250 ks dojnic ve Svojku

Aktuální stav krajiny

Zájmová území se nachází v bramborářsko - ovesné oblasti. Z celkové rozlohy tvoří zemědělská půda přibližně 75% (25% připadá na lesy).

V zájmovém území hospodaří na 378 ha ADV Libštát, okrajově do oblasti zasahuje hospodaření ZD Roztoky u Jilemnice. Orná půda představuje 205 ha, pastviny 50 ha, trvalé louky 123 ha. Plodiny pěstované v oblasti jsou pšenice, ječmen, oves, hrách, brambory, krmné jednoleté pícniny, víceleté pícniny, jetel a řepka.

Ze živočišné výroby dominuje chov skotu (250 krav a 600 prasat), chov drůbeže je v ročním obratu 100 tun. Poškozování orné půdy plošnými splachy se v oblasti podařilo omezit zatravněním - převedením polí na trvalé louky.

Ekologická stabilita zemědělských ploch je dobrá, časté jsou interakční prvky, pásy lesů v polích a plochy luk.

zapati[1].gif